Preato Capital AB aviserar skyldighet att lägga budpliktsbud på Yleiselektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Preato Capital AB (“Preato Capital”) har den 14 juni 2019 förvärvat 1,327,224 aktier i Yleiselektroniikka Oyj (“Yleiselektroniikka” eller “Bolaget”) till en kurs om EUR 8,70 per aktie. Efter transaktionen äger Preato Capital 51,79 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Genom förvärvet blir Preato Capital, enligt kapitel 11 bestämmelse 19 i Finnish Securities Markets Act, skyldigt att offentliggöra ett uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Yleiselektroniikka.

Uppköpserbjudandet kommer att vara mot kontant betalning om EUR 8,70 per aktie. Jämfört med stängningskursen i Yleiselektroniikka på Nasdaq Helsingfors den 13 juni 2019, motsvarar kontanterbjudandet en premie om 14,47 procent.

Preato Capital kommer att offentliggöra ett budpliktsbud i linje med regler och bestämmelser i Finnish Securities Markets Act. Preato Capital har för avsikt att utveckla Yleiselektroniikka och bibehålla det som ett noterat bolag. Preato Capital kommer att föreslå Bolagets styrelse att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om förändringar i sammansättningen av Bolagets styrelse i enlighet med den nya ägarstrukturen.

Ett budpliktsbud skall enligt kapitel 11 bestämmelse 19 i Finnish Securities Markets Act offentliggöras inom en månad från det att skyldigheten att lämna ett uppköpserbjudande uppstod, det vill säga senast den 15 juli 2019. Preato Capital avser att inleda acceptfristen för uppköpserbjudandet så snart Finansinspektionen har godkänt erbjudandehandlingen, senast den 14 augusti 2019. Detta pressmeddelande utgör inget budpliktsbud eller annat offentligt erbjudande om förvärv av aktier i eller andra värdepapper utgivna av Yleiselektroniikka.

Taaleri Kapitaali Oy är finansiell rådgivare och Castrén & Snellman Attorneys Ltd är legal rådgivare åt Preato Capital i sambandmed uppköpserbjudandet.

Helsingfors, den 14 juni 2019

Preato Capital AB

Ytterligare information:

Simon Hallqvist, Styrelseordförande, Preato Capital AB

Tel. +358 40 510 2760

Preato Capital i korthet

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som grundades 2004. Preato Capital investerar som majoritetsägare i lönsamma och etablerade små och medelstora företag i Norden som har en bevisad affärsmodell. Preato Capital har ingen förutbestämd ägandeperiod utan har som målsättning att tillsammans med företagsledningen äga och utveckla bolagen långsiktigt. Preato Capital har kontor i Helsingfors och Stockholm.

Yleiselektroniikka i korthet

Yleiselektroniikka är ett finskt elektronikföretag grundat 1969. Bolaget är en av Finlands ledande leverantörer av komponenter och produktionsutrustning för krävande elektronik- och kommunikationsapplikationer.  Yleiselektroniikka har över 200 anställda, varav cirka 50 i Finland. Utöver Finland, har bolaget verksamhet i Baltikum och Ryssland. 2018 uppgick omsättningen till EUR 57.2 miljoner. Bolagets huvudkontor ligger i Espoo, där man också har lager och en butik. Yleiselektroniikka har varit noterat på Nasdaq Helsingfors sedan 1988.

Publiserat: 2019-06-14